WordPress ประกาศยกเลิกการ support บน Internet Explorer 11 แล้ว

WordPress ได้ประกาศยกเลิกการ support การใช้งาน WordPress บนเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) แล้ว จากที่เคยออกมาประกาศว่าจะยกเลิกการ support เมื่อเดือนมีนาคม 2564 การยกเลิกการ support นี้หมายความว่าจะไม่มีการทดสอบ Feature ใหม่ๆ กับเบราว์เซอร์ IE11 อีกแล้ว โดยจะเริ่มยกเลิกการ support เมื่อ WordPress 5.8 ปล่อยออกมา (ช่วงเดือนกรกฎาคม…

Continue reading

WordPress เตรียมยกเลิกการ support บน Internet Explorer 11 แล้ว

WordPress ได้ออกมาประกาศว่าจะยกเลิกการ support การใช้งาน WordPress บนเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 (IE11) ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เนื่องจากจำนวนยอดการใช้งาน WordPress บนเบราว์เซอร์ดังกล่าวลดลงเหลือต่ำกว่า 1% StatCounter’s GlobalStats ยอดการใช้งานบน IE11 ลดเหลือ 0.71%W3 Counter ยอดการใช้งานบน IE11 ลดเหลือ 1.2%wordpress.com ยอดการใช้งานบน…

Continue reading